Foto 370
                                Iglesia Maria Auxiliadora, Cartagena (2010)